Toponímia i antroponímia medieval

El recull amb el nom dels contribuents de Guadassuar és el de la Col·lecta de la Peita de la Vila d’Alzira (A.M.A., Llibres de la Peita, sig. 230/4), tribut en metàl·lic que pagaven proporcionalment els veïns en funció del seu patrimoni personal. En este llistat tenim reunits un conjunt de 131 contribuents, quantitat que al llarg del segle XV es veurà reduïda dràsticament a causa de la guerra amb Castella, mortaldats i altres calamitats, que feren desaparéixer moltes de les alqueries de la Ribera (1428).

Pel que fa a l’antroponímia, els noms de persona més usats corresponen a les advocacions religioses més arrelades en aquell moment, que són els majoritaris en l'àrea catalana: Joan, Pere, Jaume, Antoni, Bernat, Francesc, Miquel..., com ens recorda Antoni Furió en el seu article “Onomàstica medieval d’Alzira. Noms, cognoms i renoms”. A Alzira, Joan, Pere i Bernat foren hegemònics durant molt de temps. Resulta curiós com a Guadassuar el nom de Vicent, titular de la rectoria, encara és minoritari.
 
 A Guadassuar, del nom dels 131 contribuents, poder establir la següent classificació:

 

Nom
Núm.
%
Pere
20
15,27
Antoni
18
13,74
Bernat
17
12,37
Domingo
15
11,45
Joan
12
9,16
Jaume
6
4,58
Andreu
5
3,82
Pasqual
5
3,82
Berenguer
4
3,05
Bertomeu
4
3,05
Arnau
3
2,29
Llorenç
3
2,29
Martí
3
2,29
Ferrer
2
1,53
Garcia
2
1,53
Ramon
2
1,53
Aparici
1
0,76
Bonanat
1
0,76
Francesc
1
0,76
Jordà
1
0,76
Lluís
1
0,76
Macià
1
0,76
Mateu
1
0,76
Miquel
1
0,76
Pedro
1
0,76
Vicent
1
0,76
Total
131
99,97
 
Pel que fa als cognoms o llinatges, tot i que a finals del segle XIV i durant tot el segle XV, sembla que es van fixar i passaren a ser ja generals, encara detectem cert nombre de llinatges que al·ludeixen a la procedència geogràfica de les famílies. Seria el cas a Guadassuar dels Osca, Olit... Solament tenim un parell d’indicacions d’ofici (teixidor, papalló) i l’aclariment en els cas dels eclesiàstics (rector, prevere).
També cal ressenyar l’ús dels elements diferenciadors “major/menor”, “lo fill de”, “la muller de”, per tal de distingir les persones amb el mateix nom i llinatge, etc. En canvi, no apareix cap nom femení.
 
De tota manera, cal recordar que la majoria de llinatges actuals de Guadassuar no s’originaren durant l’etapa medieval sinó durant la gran expansió i nova repoblació efectuada al llarg del segle XVI, quan el poble va experimentar un notable creixement lligat al conreu de la morera i el comerç de la seda.
 
A.M.A. Libre de la Col·lecta de la Peyta de fora la Vila (1428), sig. 230/4.

Guadacuar
Alçamora, la muller d'en Domingo (mun. Lleida)
 
Alcanyiç, Bernat (mun. Terol)
Alcanyiç, Johan
Alcanyiç, menor, Bernat
Alfonso, Anthoni
Alfonso, Domingo
Alfonso, Johan
Amat, Andreu
Arbecha, Berenguer (mun. Lleida)
Arnau, Anthoni
Arnau, Anthoni
Arnau, fill d'en Arnau, Pere
Arnau, texidor, Pere
Avada, Garcia d'
Aznar, Pere
Bordell, Berenguer
Bosch, Anthoni del
Bosch, Domingo del
Bosch, menor, Domingo del
Bosch, Bernat del
Boylls, Johan
Boylls, Loys
Boylls, menor, Bernat
Brescha, Bernat (ant. poblet de Lleida)
Canyelles, menor, Pere (mun. o barri Barcelona)
Canyelles, Pere
Carbonell, Andreu
Carbonell, Pere
Croens, Arnau
Ferrada, Lorenç
Ferrer, Anthoni
Ferrer, Bernat
Ferrer, major, Pere
Ferrer, menor, Arnau
Floreta, Ramon
Fonfrida, Lorenç
Fonfrida, menor, Domingo (mún. Terol)
Gaçó, Anthoni
Gallisanç, Anthoni (masia i església de Sta. Maria de Voltregà, Barcelona)
Gallisanç, Johan
Garcia, Pere
Garrigues, Berthomeu (com. Lleida)
Garrigues, Johan
Garrigues, Pere
Girona, Jacme (cap. prov.)
Goçalbo, Matheu
Guinaleu, Domingo (mun. Osca, Aguinaliu)
Just, Berenguer
Látzaro, Domingo
Lebià, major, Johan
Lebià, menor, Johan
Levança, la muller d’en Pere
Libià, Ramon (mun. Girona)
Libra, Berthomeu
Libre, Anthoni
Libre, Jacme
Libre, Macià
Ligalbé, Anthoni (torrent de Barcelona)
Ligalbé, Berthomeu
Ligalbé, Bonanat
Ligalbé, fill d'en Bernat, Bernat
Ligalbé, menor, Bernat
Ligalbé, Pasqual
Ligalbé, Pere
Ligalbé, Pere
Ligalbé, Pere
Loreç, menor, Pere
Luís, Anthoni
Maça, Andreu
Maça, Martí
Maça, n’Arnau
Maça, Pere
Martorell, Andreu (mun. Barcelona)
Martorell, Jacme
Messeguer, prevere, Domingo
Monçó, Anthoni (mun. Osca)
Monçó, Anthoni
Montalbà, Aparici (mun. Prineus Orientals, França)
Moya, Anthoni
Navarro, la muller d'en Garcia
Olit, Bernat d' (mun. Navarra)
Olit, Domingo d’
Olit, Miquel d’
Olit, Pasqual d'
Olit, Pasqual d’
Oscha, Andreu d’ (cap. prov.)
Oscha, Anthoni d’
Oscha, Bernat d’
Oscha, Jacme d’
Oscha, Johan d’
Oscha, Pasqual d’
Oscha, prevere, Pere d’
Perales, Anthoni (mun. Terol)
Perales, Anthoni
Perales, Domingo
Perales, Johan
Perales, menor, Martí
Perales, Pasqual
Peralles, Berthomeu
Pérez de València, Johan
Portalés,  Jordà 
Pujol, Bernat
Raga, Domingo (mun. Navarra, Larraga)
Ramo, menor, Domingo
Ravaschal, Anthoni (top. del mun. de l’Aleixar, Tarragona)
Ravaschal, Fransech
Romeu, Bernat
Romeu, Bernat
Romeu, Jacme
Romeu, la muller d'en Bernat
Romeu, rector de Guadaçuar, Mossén Lorenç
Romeu, Vicent
Ruvió, Anthoni (poblets de Lleida)
Ruvió, jac sia d’en Verger, Domingo
Ruvió, Johan
Ruvió, la muller d’en Domingo
Salses, fill d’en Pere, Pere (mun. del Rosselló)
Salses, papalló, Pere
Sànxiz, Bernat
Sànxiz, Martí
Vallés, Berenguer
Vallés, major, Ferrer (com. Barcelona)
Vallés, menor, Ferrer
Venrell, Johan (mun. Tarragona, Vendrell)
Venrell, Bernat
Venrell, Jacme
Venrell, Jacme
Venrell, lo aniversari d’en Pere
Venrell, Pere
Vertes, Domingo de
Vilalba, Pedro (mun. Tarragona)


 Tarragona
 
Altet, Miquel

Benirabea
 
Garcia, Domingo

 

 

GUADASSUAR                   A.M.A. Col·lecta de la Peyta de les Alqueries  (1399-1400). Sig. 230/2.
1399-1400
 
Colleta de les alqueries, anno a Nativitate Domini MºCCCºXCºIXº e finit a MCCCCº.
 

GUADAÇUAR

Domingo Raga                                                 

Jacme Alcover                                                   
Domingo del Bosch, menor                               
Pascual Reg                                                       
La muller d.En Domingo Venrell                         
Domingo Alfonso                                                
Aznar de la Raga                                                
Pere Lorent, menor                                              
Bernat Carbonell                                            
La muller d.En Paschual Péreç, escrivano             
Anthoni Miquó                                                    
Jacme Venrell                                                    
Ferrer Vallés, maior                                        
Berenguer Vallés                                              
Ferrer Vallés, menor                                        
Pere Ferrer, menor                                             
Ferrer Alçamora                                                  
En Bernat Boïls e sa mare                                   
Anthoni Moya                                                   
La muller d.En Jacme Libre                                
Domingo Ferrer                                                  
Anthoni Libre                                                 
Anthoni Gallisanç                                              
Johan Gallisanç                                                
La muller d.En Pere Gallisanç                            
Andreu Martorell                                                
Pere Venrell                                                         
Bonanat Venrell, maior                                       
Domingo Ligalbé                                                    
Miquel Salses, menor                                           
Pere Aznar                                                           
Jacme Girona                                                    
Bonanat Ligalbé                                                   
Anthoni Salses, fill d.En Miquel Salses                    
La muller d.En Domingo Alçamora                    
Anthoni Ligalbé                                               
Domingo Messeguer, prevere                               
Na Ramona, muller d.En Pere Ligalbé                    
Domingo Fontfrida, maior                                   
Domingo Fontfrida, menor                                 
Garcia de Rada                                                    
Bernat Boïls, menor                                            
Pere Maça                                                          “A Tarragona stà”
Pere de Olit                                                        
La muller d.En Bernat Romeu                             
Francesch Ravascall                                          
Bernat Ligalbé, menor                                         
Garcia Navarro                                                  
Aznar Alfonso                                                    
Martí Maça, fill d’En Domingo                          
Pere Ferrer, maior                                            
Simó Montalbà                                                 
Bernat Ligalbé, maior                                        
Anthoni Arnau                                                  
Pere Arnau, fill d.En Anthoni                               
Martí Maça d.En Andreu                                  
Domingo Guinaleu                                            
Pere Ligalbé                                                     
Martí Maça, fill d.En Martí                               
La muller d.En Domingo Mir                            
Bernat Pujol                                                     
Jordà Portalés                                                  
Domingo Ramo, menor                                     
Bernat Alcanyiç, fill d.En Jacme                        
Martí Perales                                                  
Jacme d’Osca                                                   
Bernat Romeu                                                  
Anthoni d’Osca                                               
Domingo de Olit                                              
Pere Canyelles                                               
Domingo d.Osca                                              
Los hereus d.En Johan d.Osca                         
Anthoni Perales                                               
Domingo del Bosch, maior                                 
Na Guillamona, muller d.En Pere Ligalbé           
Pere Arnau, texidor                                           
Paschual de Olit                                               
Pedro Vilalba                                                  
Domingo Ruvjo                                                
Anthoni Ruvjo                                                  
Pere Levança                                                   
N.Arnau Maça                                               
Pere Salses                                                    
Arnau Cruanyes                                             
Anthoni Lins                                                    
Miquel de Olit                                                    
Pere Garcia, fill d.En Domingo                            
Vicent Romeu                                                    
Andreu Maça, fill d.En Martí                             
Toda, muller d.En Berenguer Venrell              
Paschual Perales                                            
Ferrer Gaçó                                                         
Anthoni Gaçó                                                     
Bernat Ferrer                                                      
Jacme Barçaló                                                    
La muller d.En Pere Garcia                                  
Johan Ruvjo                                                        
Anthoni del Bosch                                               
Domingo Làzero                                                 
Martí Sànxeç                                                       
Bernat del Bosch                                                 “A Maranyent”
Domingo de Cortes                                               
En Rigau                                                            
Lo aniversari d.En Pere Venrell                              
Matheu Gonçalbo, fill de Na Teresa                       
Jacme Vallés                                                         
Martí Perales, menor                                             
Los hereus d.En Bonanat Venrell, maior                
Domingo Perales, menor                                       

 

 

Darrera modificació elDimecres, 19 Febrer 2014 13:28
Valorar aquest article
(3 vots)
Tornar al principi

Publica la teua noticia

publica a guadassuar.org

Accedir or Resgitra't

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència al utilitzar-lo. Si continua navegant accepta el seu ús. Per a saber més de les cookies mire la nostra Política de Cookies.Acceptar